1

2

3

4

5

 

Osadnictwo w Afryce

Ludność Afryki zamieszkuje bardzo różnorodne miejsca. Począwszy od bardzo prymitywnych osad, obozowisk i siedlisk, poprzez wsie, miasta i metropolie. W czasach dawniejszych wiele ludów afrykańskich prowadziło koczowniczy tryb życia. Wiązało się to ze stylem gospodarki. Rolnictwo i łowiectwo trwały tak długo na jednym terenie, dopóki przynosiło wymierne korzyści. Gdy tylko gleba stawała się jałowa lub łowy nie przynosiły zadowalających efektów, ludność opuszczała to miejsce i udawała się do następnego. Tak powstawały osady koczowników. Po drugiej wojnie światowej, zjawisko to stało się tak marginalne, że prawie zanikło. Pojawiły się w to miejsce obozy uchodźców. Znaczna część mieszkańców Afryki zamieszkuje wsie. To niewielkie osiedla, które skupiają po kilkadziesiąt mieszkańców. Innym typem skupiska są miasta. Miasta w Afryce można policzyć niemalże na palcach. To znacznie rzadszy niż wsie rodzaj osadnictwa, natomiast, znacznie bardziej zaludniony, żeby nie powiedzieć przeludniony. Około pięćdziesięciu ośmiu miast afrykańskich liczy sobie ponad milion mieszkańców, a cztery z nich liczą ponad pięć milionów mieszkańców. Nie jest to liczba ludności, którą łatwo jest zorganizować w jednym mieście. Takie nagromadzenie ludzi powoduje duże rozwarstwienie społeczne, w którym znajdą się i bardzo bogaci i skrajnie biedni.

Kultura i sztuka

Korzenie kultury afrykańskiej sięgają jeszcze czasów starożytnych. To wówczas powstawały pierwsze dzieła mające charakter artystyczny i estetyczny, nie zaś praktyczny czy użytkowy. Pierwsze zewnętrzne wpływy na sposób tworzenia sztuki zostały wywarte przez najazdy arabskich osadników. W czasach kolonialnych, kiedy do Afryki dotarli Europejscy kolonialiści, również wpływy zachodnioeuropejskiej zaczęły odciskać swoje piętno na artystycznym wyrazie Afrykańczyków. Co więcej, niepiśmienni mieszkańcy Afryki, nie mieli możliwości na utrwalenie swojej historii swoim okiem. Dlatego też legendy, czy podania tworzone były przez Europejczyków. Przez nich też były rozpowszechniane i wprowadzane do świadomości społecznej. Później już tylko powielane, jako podania przekazywane z ust do ust. Co ważne, nawet pierwsze teksty historyczne o Afryce tworzone były przez przybyłych tam Europejczyków, nie zaś samych bohaterów tamtych zdarzeń. Okres niewolnictwa spowodował zahamowanie w twórczości artystycznej, gdyż rdzenni mieszkańcy, jako niewolnicy, czyli gorszy gatunek, nie mieli możliwości na realizowanie swoich wizji artystycznych. Okres kolonii i późniejszego wyzwalania Afryki również istotnie wpłynął na kształt, sposób i charakter wyrazu artystycznego Afrykańczyków. Mimo jednakże tak licznych i różnorodnych wpływów, do dziś ma ona swój specyficzny i wyrazisty charakter.

Sposoby podróżowania po Afryce

Podróżowanie po Afryce i do Afryki nie jest łatwe. Linia brzegowa, mimo że zwarta, jest jednakże w większości skalista. Wybrzeża to klify lub wzniesienia, co uniemożliwia budowanie portów morskich, a co za tym idzie, znacznie ogranicza możliwości morskich podróży. Liczne pęknięcia i rowy tektoniczne, powodują, że niezwykle trudno jest budować drogi, transport samochodowy, jest więc przez to również ograniczony lub uniemożliwiony. Natomiast klimat, w większości wilgotny, powoduje, że drewniane podkłady szybko gniją, a szyny podlegają erozji, co znacznie wpływa na ograniczenia w ruchu kolejowym. Jeżeli zaś chodzi o drogi bite, to w miejscach ulew, są one podmywane i rozmywane, zaś na Saharze zasypywane piaskiem. Przez to kluczową rolę odgrywa transport samochodowy, chociaż dróg dobrej jakości, utwardzonych jest obiektywnie niewiele. Jeżeli chodzi o kolej, to ogólnie, odgrywa ona raczej marginalną rolę w transporcie w Afryce. Tylko w niektórych regionach jest rozwinięta na tyle by mieć jakiekolwiek znaczenie. Transport morski natomiast, odgrywa rolę tylko miejscowo. Dla całego kontynentu nie ma większego znaczenia, ma wręcz marginalne. Wszelkie portowe miast zaś ze względu na swoje znacznie transportowe odgrywa rolę stolic. Porty to również węzły kolejowe, dzięki którym dobra transportowe są rozwożone w głąb lądu.

Gospodarka państw afrykańskich

Gospodarka Afryki pozostawia wiele do życzenia. Jest to region, który uznawany jest za najbiedniejsze miejsce na świecie. Wiele spośród państw afrykańskich jest na granicy ubóstwa, albo też chyli się ku upadkowi. Średnie dochody na mieszkańca Afryki są ponad pięćdziesiąt razy niższe niż dochody Europejczyka, co samo przez się wiąże się z życiem w nędzy i skrajnym ubóstwie. Sytuację ratuje rolnictwo. To najważniejsza i najlepiej rozwinięta część gospodarki na kontynencie, która zapewnia najwyższy poziom zatrudnienia. Jednakże, ciągle brak jest tu licznych modernizacji, które znacznie poprawiłyby jakość i wydajność rolnictwa. To sprawia, że uprawy nie zaspokajają w pełni potrzeb mieszkańców. Oczywiście, wiele zależy od regionu Afryki. W niektórych miejscach rolnictwo jest znacznie lepiej rozwinięte, w innych znacznie gorzej. Co więcej, nie jest ono zorganizowane pod względem ekonomicznym. Afryka posiada też niezmierzone bogactwo surowców mineralnych. Ich wydobycie zapewnia w pewnym stopniu zatrudnienie i przyrost gospodarczy, jednakże i tu kontynent boryka się z nieodpowiednim zarządzaniem, a przez to nie przynosi odpowiednich dochodów zarówno poszczególnym mieszkańcom, jak i całym państwom. Przemysł nie jest zbyt wysoko rozwinięty dlatego też stanowi nikły wpływ na poziom zatrudnienia i dochodów mieszkańców Afryki.

Języki Afryki

Afryka to kraj wielu bogactw i różnorodności. Dotyczy to również języków, jakimi posługują się mieszkańcy czarnego lądu. Warto wiedzieć, że niektórzy lingwiści wyróżniają nawet około dwa tysiące języków, jakimi posługują się mieszkańcy tubylcy. Najbardziej popularnym i najbardziej powszechnym językiem w Afryce jest suahili. W drugiej kolejności popularnością cieszą się hausa, folfulde, joruba, ibo, oromo. To wszystkie z najważniejszych i najgłówniejszych języków rdzennie afrykańskich. W dalszej kolejności popularnymi językami są język arabski i kilka języków europejskich. Pośród języków europejskich najczęściej spotykane to są angielski, francuski i portugalski. Co ciekawe, te europejskie języki w wielu miejscach Afryki mają swoje naleciałości regionalne. Oznacza to pewne zniekształcenie języka pod wpływem regionalnych dialektów. Istnieje również kilka dialektów, które można by sklasyfikować jako rodzina języków afroazjatyckich. Oznacza to naleciałości, czy też połączenia języków pochodzenia azjatyckiego i afrykańskiego. Same języki afrykańskie dzielą się na kilkanaście różnorodnych odmian i dialektów. Jeżeli dodamy do tego języki powstałe na skutek napływu ludów z innych kontynentów posługujących się innymi językami, odnajdujemy wielkie bogactwo afrykańskich języków. Niektóre z nich nie są już używane i należą do języków wymarłych, jak na przykład egipski, wiele jednakże jest w ciągłym użyciu.

Religie panujące w Afryce

Rdzennie występujące na terenie Afryki religie, to przede wszystkim wierzenia politeistyczne, związane, z obecnością różnorodnych bóstw, opiekunów i duchów. Jednakże, podboje Afryki i rozwój handlu zamorskiego w początkach nowego świata sprawiły, że na kontynent afrykański dotarły również religie monoteistyczne. Dzięki tym wpływom na kontynencie rozwinęła się duża różnorodność wyznań i wierzeń. Dominującymi religiami monoteistycznymi stały się tu chrześcijaństwo i islam. Szczególnie mocno rozwijające się za pośrednictwem różnorodnych misjonarzy. I tak Afryka północna, to szczególne skupisko islamu. Pozostałe rejony to chrześcijaństwo i wierzenia tradycyjne. Jeżeli zaś chodzi o rdzenne wyznania, to wielokrotnie różnią się one od siebie, choć te, które pojawiały się w sąsiadujących ze sobą plemionach miały pewne cechy wspólne, czy liczne podobieństwa. Być może te elementy przenikały się nawzajem, a być może pewne charakterystyczne zjawiska rodziły się niezależnie, a wynikały z podobnych potrzeb ludów i całych plemion. Obecnie, rodzinne wyznania są wypierane przez islam i chrześcijaństwo, a miejsca kultu albo tracą na znaczeniu, albo są adaptowane do innych celów. Tylko niektóre konserwatywne plemiona nadal zachowują swoją tradycję i obrzędy religijne, a w sprawach związanych z religią nadal opierają się na autorytecie lokalnego szamana.

Ludność zamieszkująca Afrykę

W Afryce ludność, która tam zamieszkuje to około ósma część wszystkich mieszkańców ziemi. Główne skupiska ludności mieszczą się wzdłuż północnego i zachodniego wybrzeża. Ludzie zamieszkują głównie małe wioski, choć są też większe miasta i metropolie. Około trzydziestu metropolii przekroczyło milion mieszkańców, co niesie ze sobą bardzo poważne problemy. Pośród nich ważnymi są bezrobocie, czy dzielnice nędzy skupiające najbiedniejszych mieszkańców. Co ważniejsze, to właśnie chęć poprawy życia, zdobycia lepszej pracy, czy stworzenia lepszych warunków dla swojej rodziny przyciąga ludzi do większych miast, w tym właśnie do wspomnianych metropolii. Mieszkańcami dzisiejszej Afryki są potomkowie dawniejszych kolonialistów, Arabowie, narody posługujące się językami arabskimi, przybysze z Indii, czy naturalni mieszkańcy, jak przedstawiciele rozmaitych plemion afrykańskich. Jak już wspomniano, zamieszkują przede wszystkim małe wioski. Rodziny są wielodzietne, a często nawet wielopokoleniowe. Rdzenna ludność gromadzi się w plemionach i żyje bez zmian od setek lat. Chodzi tu mianowicie o życie zgodnie z naturą, w zależności od niej bez zdobyczy współczesnej cywilizacji. Jednakże, ogólnie rzecz ujmując rozwój technologiczny dotarł do Afryki i właśnie ci, którzy chcieliby z niego skorzystać, zmuszeni są do przeprowadzek do większych skupisk, miast i osiedli.

Naturalni mieszkańcy Afryki

Naturalni mieszkańcy Afryki to oczywiście różnorodne zwierzęta. Nie wszystkie gatunki spotkamy na całym obszarze Afryki, ich rozmieszczenie jest zależne przede wszystkim od stref klimatycznych. Dzieje się tak dlatego, że określone gatunki zwierząt dobrze się czują w określonym klimacie. Inne natomiast, po prostu nie miały by szans na przetrwanie w innych warunkach pogodowych. I tak, obszar równikowy zamieszkują przede wszystkim małpy, małpy człekokształtne, lwy, słonie, bawoły. Można też spotkać leopardy, bawoły, szakale, krokodyle, czy papugi. Oczywiście wszechobecne w tym klimacie są różnorodne owady, także te, które przenoszą groźne choroby. Na sawannie możemy natknąć się na lwy, słonie, nosorożce, hieny, czy różnorodne gryzonie. Północne wybrzeże Afryki zamieszkują jelenie, gazele, szakale, hieny, gepardy. Z ptactwa znajdziemy tu strusie, flamingi, czy pelikany. Nie powinien też dziwić widok kameleona, jaszczurki, czy skorpiona. Na Madagaskarze spotkamy przede wszystkim różne gatunki lemurów, kilka gryzoni i owady. Widać zatem, jak bogaty jest świat zwierząt na kontynencie Afrykańskim. To prawdziwa gratka dla biologów, szczególnie zoologów. Nie tylko mogą zobaczyć różnorodne, także egzotyczne zwierzęta w ich naturalnym środowisku, ale również obserwować ich zwyczaje, naturalne zachowania i reakcje.

Roślinność w Afryce

Afryka jako region różnorodności i kontrastów zasługuje na takie określenie również pod względem roślinności. Oczywiście wiąże się to ze strefami klimatycznymi. To, jaka jest ilość wilgoci w powietrzu wpływa na to, jaka roślinność może się pojawić w danym miejscu. Rośliny bowiem wymagają do swojego życia przede wszystkim właśnie wody. I tak, Sahara, jako region pustynny, nie obfituje szczególnie w roślinność, a występujące tam gatunki to formy wytrwałe, wytrzymałe i odporne na wahania temperatur i niską wilgotność. Północna Afryka to głównie lasy dębowe, oliwki, pistacje i lasy sosnowe. Cechą charakterystyczną tej roślinności jest to, że drzewa nie zrzucają liści nawet w porze suchej. Na południu kontaktu w dużym stopniu dominują róże gatunki pelargonii, na co wpływa dominujący tam klimat. Bardzo podobny do klimatu północnej części, ale z nieco niższymi temperaturami. Największą część kontynentu zajmują jednakże lasy deszczowe i suchorośla. Innym, charakterystycznym dla Afryki rodzajem flory jest sawanna. Jest dość powszechna na obszarze Afryki. Ta różnorodność powoduje, że pod względem roślinności Afryka jest niezwykle interesującym i urozmaiconym miejscem, w którym nie tylko każdy znajdzie coś dla siebie, ale wiele można się też dowiedzieć i poznać.

Region Afrykańskie

Afryka to wielki kontynent, który na swoich ziemiach gości kilka różnorodnych regionów fizyczno – geograficznych. Warto wiedzieć, jakie regiony znajdują się na jej terenie. Jest to o tyle istotne, że każdy z nich nieco inaczej jest zagospodarowany. Afryka Północno – Zachodnia to przede wszystkim góry Atlas i należące do Hiszpanii Wyspy Kanaryjskie. Bardzo charakterystycznym regionem jest Sahara. To największy region Afryki, oczywiście, pustynny. Zawiera również tereny półpustynne i stepowe. Sahara to przede wszystkim pustynie piaszczyste. W związku z tym, opady są tam bardzo nikłe, a co za tym idzie również nie spotkamy obfitej roślinności. Jeżeli chodzi o zwierzęta, to są to przede wszystkim gatunki potrafiące przetrwać w trudnych i suchych warunkach. Między Saharą, a Afryką Środkową mieści się Sudan. To region, w którym występują dwie pory roku, sucha i wilgotna. Roślinnością Sudanu jest przede wszystkim sawanna. Kolejnym regionem, gdy przesuniemy się w głąb kontynentu jest Afryka Środkowa. To obszar przede wszystkim lasów tropikalnych. Na tym obszarze znajduje się największy czynny wulkan afrykański, Kamerun. Afryka Wschodnia to kolejny region kontynentu. To przede wszystkim obszar Wielkich Rowów Afrykańskich. Pogoda tu jest bardzo zmienna, albo bardzo wilgotna, albo bardzo sucha. Wszystko zależy od kierunku dominującego wiatru monsunowego. Dalej znajduje się Afryka Południowa. Tu z kolei klimat jest bardzo zmienny, zależny od prądów morskich. Osobnym obszarem jest Madagaskar, wyspa oddzielona od kontynentu kanałem. Klimatycznie, przypomina Afrykę Wschodnią, czyli monsunową.